Instalare Rocky Linux 8/CentOS8 + NGINX + PHP-FPM + MariaDB + Let’s Encrypt

Acest tutorial te ajută să îţi configurezi un server web cu Rocky Linux 8/CentOS8, NGINX, PHP-FPM, MariaDB şi Let’s Encrypt.

Instalarea va fi făcută cu ultimele versiuni stabile disponibile la momentul de faţă. Pachetele sunt din repository-uri oficiale, acolo unde dezvoltatorii au asa ceva. Toate comenzile sunt executate ca root. În cazul în care foloseşti un utiliazator fără drepruri, adaugă sudo în faţa fiecărei comenzi.

Cele mai recente versiuni stabile la momentul scrierii/actualizării acestui articol:

Rocky Linux 8.4 / CentOS 8.4
Nginx 1.20.1 stable
PHP 8.0.11
MariaDB 10.6.4
Certbot 1.20.0 (pentru Let's Encrypt)

Urmează pas cu pas instrucţiunile de mai jos şi vei obţine un server funcţional cu specificaţiile software de mai sus.

Cuprins:
1. Câteva lucruri necesare
2. Securizare server
3. Instalare MariaDB
4. Instalare Nginx
5. Instalare și configurare PHP
6. Configurare Nginx
7. Instalare Let’s Encrypt

1. Câteva lucruri necesare

Instalează câteva pachete necesare pentru configurarea serverului şi repository-ul EPEL

# dnf install -y vim wget dnf-utils epel-release

Microtutorial pentru vim

Fişierul se deschide cu comanda

# vim <fişier>

Ca să scrii text în fişier, intră în modul de inserare apăsând „i” sau „INSERT” şi apoi poţi scrie.
Ca să adaugi un text din clipboard, după ce intri în modul de inserare, apasă SHIFT+INSERT sau click dreapta.
Pentru a salva şi închide fişierul, întâi ieşi din modul de inserare apăsând tasta „ESC”, apoi scrie textul de mai jos şi apasă ENTER

:x

Pentru a căuta un text, ieși din modul de inserare (cu ESC) și apoi apasă /

2. Securizare server

După instalarea inițială a Rocky Linux / CentOS, verifică dacă există actualizări ale sistemului de operare

# dnf update -y

Dezactivează login-ul cu root. Dar mai întâi de asta, crează un nou utilizator cu care să intri. Dacă vei folosi parola pentru autentificare, setează și o parolă.

# useradd -m -U -s /bin/bash -G wheel mynewuser
# passwd mynewuser

Configurăm utilizatorul să nu solicite parola atunci când apelează comenzi cu sudo, mai ales dacă se face conectarea prin cheie SSH și nu prin parolă. Pentru asta trebuie creat un fișier în /etc/sudoers.d/ . Să-i spunem 01-local-users.

# vim /etc/sudoers.d/01-local-users

Adaugă în el conținutul de mai jos:

# Created manually

# User rules for root
mynewuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Dacă te conectezi cu o cheie SSH, nu uita să adaugi cheia pe noul utilizator, fișierul /home/mynewuser/.ssh/authorized_keys

Editează /etc/ssh/sshd_config

# vim /etc/ssh/sshd_config

Câteva setări de securitate în acest fișier cuprind: blocarea conectării cu utilizatorul root la server, setarea unui timeout pentru sesiune, specificarea utilizatorilor permiși pentru autentificare, schimbarea portului de conectare la SSH și blocarea conectării după un număr de conectări eșuate. Pentru toate acestea, modifică, decomentează sau adaugă următoarele setări:

PermitRootLogin no
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
AllowUsers mynewuser
Port 12345
MaxAuthTries 2

După salvarea fișierului, testează corectitudinea configurărilor, și dacă totul este OK, restartează serviciul

# sshd -t
# systemctl restart sshd

Securizează serverul (cu firewall) ca să nu ai surprize. De asemenea va fi nevoie să permiți accesul la protocoalele HTTP și HTTPS.

# dnf install -y firewalld
# systemctl start firewalld
# systemctl enable firewalld
# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
# firewall-cmd --reload

Nu uita să adaugi în firewall noul port pentru SSH și să elimini conectarea prin portul implicit

# firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=12345/tcp
# firewall-cmd –zone=public –permanent –remove-service=ssh
# firewall-cmd –reload

3. Instalare MariaDB

Dacă instalezi MariaDB din repository-ul Rocky Linux / CentOS, ar instala versiunea 10.3 (la momentul actual). MariaDB are repository oficial, aşa că îl adăugăm şi vom folosi versiunea 10.6.

# vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Adaugă codul de mai jos în fişierul deschis şi se salvează-l

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.6/centos8-amd64
module_hotfixes=1
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Instalează MariaDB, porneşte serviciul şi activează-l să pornească automat la reboot

# dnf install -y MariaDB-server MariaDB-client
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb

Rulează scriptul de securizare pentru MariaDB şi setează o parola pentru root

# mariadb-secure-installation

4. Instalare Nginx

Pentru a adăuga repository-ul oficial Nginx, crează fişierul Nginx.repo în /etc/yum.repos.d

# vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Adaugă codul de mai jos în fişier şi se salvează-l

[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

[nginx-mainline]
name=nginx mainline repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

Instalează Nginx, porneşte serviciul şi activează-l să pornească automat la reboot

# dnf install -y nginx
# systemctl start nginx
# systemctl enable nginx

Verifică instalarea apelând serverul prin browser.

5. Instalare și configurare PHP

PHP-ul nu are un repository oficial, aşa că apelăm la unul extern care conţine pachetele necesare. Vom folosi REMI.

# dnf install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

În acest moment, sunt disponibile mai multe versiuni de PHP disponibile. Ca să poţi instala PHP din REMI, trebuie să activezi versiunea dorită. În cazul de faţă, ultima versiune stabilă este PHP 8.0

# dnf -y module enable php:remi-8.0

Acum poţi instala PHP-FPM.

# dnf install -y php-fpm php-mysqlnd php-common php-json php-pdo php-cli php-gd php-xml

În funcţie de necesitățile aplicației/site-ului, trebuie să instalezi pachetele necesare și specifice acestuia.

Nota: pachetul php (simplu) nu a fost instalat şi nici nu este nevoie să fie instalat. Acel pachet este necesar doar când foloseşti PHP împreună cu Apache.

O recomandare pentru o (mică) îmbunătăţire a securităţii este să editezi php.ini

# vim /etc/php.ini

şi să setezi

cgi.fix_pathinfo=0

Păstrăm motivul şi mai facem încă o schimbare. Implicit, PHP afişează versiunea în header-ul primit de browser. Pentru a elimina versiunea, în același fișier, caută şi setează

expose_php = Off

Editează www.conf

# vim /etc/php-fpm.d/www.conf

Folosind nginx, trebuie schimbaţi parametrii user şi group

user = nginx
group = nginx

Decomentează parametrii listen.owner şi listen.group şi stetează-i corect

listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Porneşte PHP-FPM şi activează-l să pornească automat

# systemctl start php-fpm
# systemctl enable php-fpm

Notă: În acest moment, Nginx nu este configurat să servească pagini PHP.

6. Configurare Nginx

Nginx crează un fişier implicit de configurare pentru domeniu. Este nevoie să-l modificăm

# vim /etc/nginx/conf.d/default.conf

Mai jos sunt modificările, dar la final ai un exemplu de fişier cu toate acestea (pentru subdomeniul casastii.nanlucian.com ca exemplu), păstrând comentariile implicite Nginx şi adăugând altele pentru secţiunile noi, dar eliminând directivele comentate şi nefolosite. Schimbările sunt:

 • setează server_name cu (sub)domeniul tău
 • în secţiunea location / { } găseşti directivele root şi index. Mută-le un „nivel” mai sus, în server { }
 • adaugă index.php în index (de preferat ar fi primul)
 • în secţiunea location / { } adaugă try_files $uri $uri/ =404;
 • decomentează error_page   404 /404.html;
 • decomentează secţiuna location ~ \.php$ { } şi adaugă şi acolo linia try_files $uri $uri/ =404;

Exemplu cu modificările făcute (ce este cu roșu este modificat față de configurarea default, dar mare parte trebuie și modificate conform nevoilor):

server {
  listen 80;
  server_name casastii.nanlucian.com;

  #urmatoarele 2 linii sunt mutate din location / { }
  root /var/www/html; #trebuie configurată calea corectă
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  error_page 404 /404.html; # linie decomentata

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on /run/php-fpm/www.sock
  # sectiunea de mai jos era comentata
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri $uri/ =404;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Recomand să schimbi numele fişierului din default.conf în <domeniu>.conf .

Implicit, Nginx afişează versiunea în header-ul primit de browser. Din motive de securitate, este de preferat să dezactivezi afişarea versiunii. O poţi face tot în fişierul /etc/nginx/nginx.conf . În secţiunea http { } adaugă

# vim /etc/nginx/nginx.conf
server_tokens off;

Nu uita ca după ce finalizezi modificările în Nginx, să verifici sintaxa fişierelor de configurare şi (în caz că nu există nicio eroare) să dai restart la serviciu.

# nginx -t
# systemctl restart nginx

7. Instalare Let’s Encrypt

Este impropriu spus instalare Let’s Encrypt, pentru că acesta doar emite certificatele SSL/TLS. Deoarece valabilitatea certificatelor este de doar 90 de zile, ar fi de preferat ca aceste certificate să se reînnoiască automat. Pentru aceasta vom instala CertBot

# dnf install certbot python3-certbot-nginx

Generare certificat SSL/TLS

Având domeniul/domeniile configurate în Nginx, poţi genera certificatele SSL/TLS. La generarea cu comanda de mai jos, Certbot va oferi posibilitatea de a modifica fişierele de configurare Nginx, astfel încât să configureze automat redirecţionarea către HTTPS şi folosirea certificatelor. Dacă vrei să faci tu aceste modificări, manual, adaugă la final: certonly

# certbot --nginx

Şi cum spuneam mai sus, ar fi de preferat ca aceste certificate să se reînnoiască automat. Pentru asta editează cron-ul

# crontab -e

şi adaugă o linie similară cu cea de mai jos (Certbot recomandă de 2 ori/zi). La linia de mai jos, recomand să schimbaţi orele scrise.

0 1,14 * * * root python -c 'import random; import time; time.sleep(random.random() * 3600)' && /usr/bin/certbot renew

Pentru crearea unei mașini virtuale (VM), multe servicii de hosting oferă posibilitatea utilizării cloud-init pentru o configurare inițială mai rapidă. Am creat un fișier pe care-l poți folosi ca template pentru secțiunea cloud-config. Trebuie făcute câteva modificări, menționate chiar în fișier.
Notă: fișierul pentru cloud-init a fost actualizat ultima dată pe configurația: CentOS 7.6, Nginx 1.14.2, PHP 7.3.1, MariaDB 10.3.12, Modul Google PageSpeed 1.13.35, Certbot 0.29.1 (pentru Let’s Encrypt).

webserver.cloud-init

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.